Реклама

В експорті зернових сорго займає 4 позицію

16 квітня 2019 155 0
В експорті зернових сорго займає 4 позицію
pixabay.com

За да­ни­ми Мінаг­рополіти­ки, сорго займає четверту позицію в ек­спорті зерно­вих після ку­ку­рудзи, пшениці та ячме­ню. За врожайністю во­но не поступається ку­ку­рудзі, яка є пря­мим конку­рентом сорго, а в зо­нах ри­зи­ко­во­го землеробст­ва — навіть у декілька разів пе­ре­ви­щує її. Повідомляє drovnik.ua.

У 2018 р. врожай зерно­во­го сорго амери­канської селекції стано­вив у се­реднь­ому 60–80 ц/га. А найвищі йо­го по­казни­ки бу­ли отри­мані в с. Макіївка Рокитнянсько­го району Київської об­ласті — 144,3 ц/га зерна.

За да­ни­ми Міністер­ст­ва сільсько­го господарст­ва США, в 2016–2017 рр. на­ша країна увійшла у де­сятку світо­вих лідерів за врожайністю сорго.

«З 2014 р. площі під сорго в Ук­раїні знач­но скоро­ти­ли­ся (на що впли­ну­ли ос­танні події, пов’язані з політичною си­ту­ацією в країні та окупацією те­ри­торій, які ак­тивно займали­ся ви­ро­щу­ванням цієї куль­ту­ри), але інтерес до сорго, як до куль­ту­ри з ви­со­ким експорт­ним по­тенціалом, все ж постійно зростає», — розповів експерт із агрономічних питань ДП «Рейлін» Ганна Луцько.

Нові су­часні техно­логії да­ють змогу знизи­ти ви­тра­ти на ЗЗР удвічі, тим са­мим змен­ши­ти собівартість ви­ро­ще­ної продукції та підвищи­ти її рента­бель­ність.

Він зауважив, що сор­го є важли­вою фу­ражною та харчо­вою і, що важли­во, безглю­те­но­вою куль­ту­рою Аме­ри­ки, Авст­ралії та Афри­ки. Якщо в Ук­раїні це ще ніше­ва куль­ту­ра, то для Афри­ки, сорго — провідна харчо­ва та кормо­ва куль­ту­ра.

Для вітчиз­ня­них аг­раріїв, особ­ли­во Мико­лаївської, Одесь­кої, Хер­сонської, Дніпропетровської, Запо­різь­кої, Кіро­во­градсь­кої, Луганської та Донець­кої об­ла­стей, де отриму­ють низькі врожаї кукурудзи та ячме­ню, сорго є надійним альтерна­тивним варіан­том цим куль­ту­рам.

У світо­во­му масштабі зерно сорго стоїть на треть­ому місці після пшенично­го та рисового у харчу­ванні лю­ди­ни. В Україні та­кож на по­ли­цях крам­ниць уже можна зустріти па­кунки з крупою та бо­рошном сорго з марку­ванням «безглю­те­но­вий продукт».

Читайте за темою: Площа посівів сорго в Україні зросте в 45 разів.

Виконано за допомогою Disqus

Реклама